لینک های دسترسی

Breaking News

عملۀ نجات کوشش ميکنند آٌنائي را که از توفان کترينا جان بسلامت برده اند، نجات بدهند.


مقامات در قبال توفان بحري برباد کنندۀ کترينا کوشش دارند بکساني خود را برسانند که از توفان جان بسلامت برده اند و نظم را در امتداد سواحل خليج مکسيکو اعاده کنند.

بادها و باران هاي شديد توفان روز دوشنبه صدها هزار نفر را بيخانمان ساخته و هزاران نفر ديگر محتاج مواد غذائي و آب آشاميدني هستند. در حاليکه انجنيرها کوشش ميکنند دو بند خاکي را که از ناحيۀ توفان صدمه ديده ترميم کنند ، حدود ۸۰ فيصد شهر نيو اورلينز امروز زير آب است.

مقامات بعملۀ نجات گفته اند که توجه را بر کساني معطوف نمايند که در بام هاي منازل شان گير مانده اند و بعد ازان به جمع آوري اجساد قربانيان توجه کنند. در مناطق خشکتر پوليس کوشش ميکند از غارت جلوگيري کند. رئيس بلديۀ نيو اورلينز ميگويد شايد ماه ها را در برگيرد که ساکنين شهر بمنازل شان بازگردند.

در ايالت مسي سي پي، هيلي باربر، گورنر ايالت امروز گفت توفان کترينا در شهرهاي ساحلي گلف پورت و بيلاکسي ۹۰٪ منازل را تخريب کرده است. مقامات ميگويند رقم غير رسمي تلفات در منطقه ۱۱۰ نفر است ولي هشدار ميدهد که اين رقم مسلماً بلند خواهد رفت.

جورج بش، رئيس جمهور رخصتي خود را کوتاه ساخته و امروز بمنظزر نظارت از مساعي نجات به واشنگتن باز ميگردد.

XS
SM
MD
LG