لینک های دسترسی

ملاقات صدراعظم هند  با جدائي طلبان کشمير


من موهنسينگ صدراعظم هند با رهبران اتحاديه عمده جدائي طلب کشميرمذاکراتي رابه هدف پياده ساختن صلح به منطقه متشنج هيمالياي هند آغاز کرده است . يک تيم پنج عضوي جدائي طبان اعتدال پسند برياست ملا ميرويس عمرفاروق امروزدوشنبه به اقامتگاه رسمي سينگ دردهلي جديد رفتند تا مذاکراتي را حين صرف طعام شب با او انجام بدهند . اين مباحثات جزعمليه جاري صلح بين هند و پاکستان است تا منازعه ده ساله شانرا بر کشمير ، که تا کنون باعث سه جنگ شده ، حل وفصل کنند . ميرويس فاروق رياست گروه ااعتدال خواه جدائي طلب را که « کانفرانس همه احزاب مليت خواه» خواند مي شود به دوش دارد . هيات همراه او همچنان دو دور مذاکرات را با حکومت هندوي مليت خواه هند درسال قبل انجام داده است . اين مذاکرات در قبل در قبل از ملاقات ومذاکرات مجوزه اي صورت مي گيرد که قرار است صدراعظم هند و رئيس جمهور پاکستان بروز چهار شنبه آينده در نيوبارک انجام بدهند .

XS
SM
MD
LG