لینک های دسترسی

سو قصد عليه وز ير دفاع افغانستان


عبدالرحيم وردک ، وزيردفاع افغانستان ، ازآنچه که مامورين معتقد اند يک سوقصد بمقابل اش در کابل بوده ، جان بسلامت برده است .

مامورين ميگويند چهار مرد مسلح بر عراده اي آتش گشودند که متعلق به وردک بود و اما او دقايقي قبل از آن پياده و سواريک هيلي کوپتر شده بود . در اين واقعه احدي زخمي نشده است . يک سخنگوي وزارت دفاع ميگويد افراد مسلح که لباس عسکري بتن داشتند بازاشت شده اند .

حمله حدود يک هفته قبل از انتخابات پارلماني افانستان بعمل آمد که تندروان طالب عهد کرده اند آن را مختل خواهند ساخت . مامورين ميگويند ساعاتي بعدازواين گلوله باري يک هيلي کوپتر حامل بسم اله خان رئيس ارکان و خانم صدريقه بلخي وزير اداره معيوبين در دره پنجشير واقع در شمال کابل که در آن جاه وزيردفاع براي شرکت دريک مراسم رفته است بشدت بزمين فرود آمد واما هيچ يک از راکبين آن جراحات شديد نبرداشت .

مامورين ميگويند يقين ندارند اين دو واقعه به مديگرارتباط داشته اند يا نه ؟

XS
SM
MD
LG