لینک های دسترسی

عزل رئيس اداره  رسيدگي به  وظايف عاجلب بشري در ايالات صدمه ديده امريکا در طوفان بحري کترينا


آمر وزارت مامور به رسيدگي به امنيت داخلي ايالات متحده ، مايکل براون ، رئيس اداره مورد انتقاد و حمله به اتهام سو اداره مساعي براي نجات و تعاون عاجل بشري ايالات متحده را در فاجعه طوفان بحري کترينا در امتداد سواحل خليج از مقام اش عزل اداره کرد. اما او به وظيفه اش منحيث آمر اداره رسيدگي به حالات اضطراري دولت فدررال ادامه خواهد دااد . او از جانب مامورين حکومتي ، قربانيان طوفان کترينا و رسانه هاي جمعي خبري متهم به بطالت و کندي در سعي بمقابل آفات و صدمات وارد شده بود که شهر نيواورليينز را ايالت اوئيويزيانا را تقريبًَ دو هفته قبل تخريب نمود . يک تعداد زياد از رهبران کانگرس از هردو حزب جمهوري خواه وديموکرات از رئيس جمهور بش خواسته بودند براون را از عهده اش برطرف سازد . مايکل چيرتوف ، وزير اداره امنيت داخلي ايالات متحده بروز جمعه از براون تعريف کرد و گفت از براون خواسته شده به واشنگتن برگردد تا براي حوادث فاجعه باربعدي ترتيبات بگيرد . وزير داره رسيدگي به امنيت داخلي ايالات متحده گفت براون هر چه درتوان داشت براي انسجام عکس العمل دولت فدرال بمقابل طوفان کترينا انجام داد . پچيرتوف گفت معا ون اداره محافظين ساحلي ايالات متحده ، تاد الن ، رهبري عمليات دولت فدالي را در منطقه خليج به عهده خواهد گرفت . او تا حال عمليبات نجات را در نيو اورلييز نظارت و ديده باني مي کرد .

XS
SM
MD
LG