لینک های دسترسی

سه تندرو در کشمير هند کشته شد


مقامات در کمشير هند مي گويند قواي حکومتي حد اقل سه تند رو مظنون را که سعي داشتند از بخش منقسم شدۀ کشمير پاکستان بداخل بخش کمشير هند داخل شوند ، بضرب گلوله به قتل رسانيدند. پليس ميگويد اين واقعه امروز چهارشنبه در امتداد خط کنترولي واقع شد که دو کمشير را از هم جدا ميکند. جدايي طلبان مسلمان در کشمير هند بخاطر استقلال و يا ادغام با پاکستان مي جنگند. از ماه جنوري ۲۰۰۴ بدين سو،هند وپاکستان دو دور مذاکرات را روي کشمير داير کرده اند. اين دو همسايۀ رقيب وداراي نيروي ذروي، دو بار روي اين قلمرو واقع در هماليا باهم جنگيده اند که طي آن ده ها هزار نفر از سال به اينطرف ۱۹۸۹ کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG