لینک های دسترسی

Breaking News

توسعه اعتصاب غذائي در پايگاه گوانتاناموي ايالات منتحده در کيوبا و نگراني هاي ناشي از آن


روزنام نيويارک تايمز ميگويد يک اعصاب غذائي وسيع در پايگاه بحري ايالات متحده در خليج گوانتاناموي کيوبا يک چالش جدي اي رامتوجه قوماندان هاي نظامي آن پايگاه ايجاد کرده است . وکلاي حقوقي زندانيان ميگويند تا ۲۰۰ تن ز زندانيان در هفته هاي خير از خردن غدا اجتناب کرده اند . آنها عليه شرايط زندگاني شان در کمپ و قيد بدرازا کشيده ان بدون ايننکه ر آنها الزاماتي وارد گرد د احتجاج درند . يک سخنگوي نظامي ايالات متحده در هفته قبل گفت که دراعتصاب غذائي جاري ۱۳۱ زنداني شامل اند . روزنامه نيويارک تايمز ميگويد مامورين ارشد نظامي ايالات متحده درپايگاه گوانتانامو تا کنون توانسته اند به اين عتصاب غذائي زندانيان پايان بخشند و ترس دارد قادر نگردند اوضاع رت کنترول خود درآورند . اعتصاب غذائي جاري در پايگاه نظامي گونتانامو ، دومين درنوع اش درسال جاري است . اين اعتصاب در ماه آگست بعداز آن شروع شد که بعضي ا.ز زندانيان گذارش دادند شاهد زياده روي بمقابل يک تن از ندانيان بوده اند. نطاق نظاميايالات متحده ميگويد تا ۵۰ تن از مبارزنين دشمنرا را در خليج گوانتانامو زنداني نگداشته اند . اکثيريت آنها در افغانستان دستگير شدند ووبعضياز آنها از تقريباً چهارسال بدين سو زندانياند . اکثريت زندانيان مظنون لداشتن ارتباطات با القاعده و طا لبان اند .

XS
SM
MD
LG