لینک های دسترسی

جلسه کابينه جديد اکراين


يوري يوخانوروف صدراعظم جديد اکراين ، اولين جلسه کابينه خودرا داير کرد وتعهد سپرد که حکومت او ازوضاعت در کار برخوردار خواهد بود . يوخانوروف ميگويد شفافيت در اجراي کار حکومت معني آنرا نميدهد که اعضاي کابينه اش بطور من منظم در تيليوزيون ظاهر خواهند شد بلکه بدان معني است که مردم از تفصيل کار وزرا آگاه خواهند شد . اشاره صدراعظم اکراين به حاضر شدن اعضاي کابينه در تييلوزوين اشاره به سلف اش يوليا تيموشينکو بود که قبل از برطرف شدن اش از جانب ويکمتور يوشچينکو ، رئيس جمهوراکراين در ماه قبل بخاطر الزامات در باره اعمال فاسد اداري در قبل از شموليت اش در حک ، بطور منظم در تيلوزيون حاضر مي شد . يوخاموروف ميگويد بروز معضلاتي رااز رهگذر گاز طبيعي ‌تصور نمي کند . اوکراين گاز طبيعي خودرا از روسيه به قيمت نازلتر از بازر بين لمللي خريداري مي کند و اين ترس و نگراني ها ايجاد شده است که ماسکو ممکن است قيمت آنرا زياد سازد .

XS
SM
MD
LG