لینک های دسترسی

صحنه هاي هرج ومرج در محل وقوع زلزله در شهر مظفر آباد پاکستان


مظفر آباد شهر داراي شش صد هزار نفوس در اثر زلزلۀ روز شنبه بکلي ويران شده وامروز دوشنبه در حاليکه نجات يافتگان در تلاش مذبوحانه براي بدست آوردن غذا ومواد سوخت مغازه ها را غارت کردند،صحنۀ هرج ومرج بود. گزارشها از کشمير پاکستان حاکيست که جمعيت خشمگين بر لاري ها ي نظامي يي حمله ور شدند که با حمل اولين محموله هاي حاودي خيمهو کمثل وادويه براي اهالي مظفر آباد، وارد آن صحنه شدند. مامورين نظامي ميگويند زلزلۀ روز شنبه باعث هالاکت دست کم يازده هزار نفر در مظفر آباد شده وبيشتر از يک صدوبيست هزار نفر را محتاج پناهگاه هاي عاجل ساخته است. نمايندگان سازمانهاي تعاوني در محل ميگويند در بسياري از قصبات ودهات کوچکتر اوضاع بد تر است . يک خبرنگارصْداي امريکا که به همراهي يک تعداد لاري هاي عسکري وارد حوزۀ فاجعه در ولايت شنال غربي پاکستان شده مي گويد،هليکوپتر ها، نجات يافتگاني را از مظفر آباد خارج ميسازند که شديداً زخمي هستند.جمعيت هاي مردم در يک استديوم ورزشي واقع در مرکز شهر جمع شده اند. اجساد ده ها تن از مردگان بروي زينه هاي استديوم انبار شده است.

XS
SM
MD
LG