لینک های دسترسی

ختم مسافرت  کونداليسا رايس ،  وزير خارجه ايالات متحده ، به آسياي  مرکزي روسيه وبريتانيا


کانداليسا رايس ، وزيرخارجه ايالات متحده ، مسافرت ديپلوماتيک خود را ، که بر پروگرام ذروي ايران در قبل از جلسه شوراسي امنيت موسسه ملل متمرکز بود ، به انجام رساند . خانم رايس براي شرکت مجدد ايران درمذاکرات متوقف مانده ذروي ، با رهبران آسياي مرکزي ، فرانسه ، روسيه و بريتانيا مباحثاتي را بعمل آورد . واشنگتن ميخوهد اگر تهران به عدم همکاري اش با اداره بين المللي انرجي ذوري ادامه بدهد ، قضيه ايران به شوراي امنيت مو سسه ملل ارجاع گردد. مامورين روسيه با اين نظر ايالات متحده مخالف بوده و به وزير خارجه امريکا گفته اند که به اين موضوع بايد در چوکات اداره بين الملي انرجي ذروي رسيبدگي گردد. خانم رايس بروزيکشنبه گفت در موضوع پروگرام ذروي ايران پيشرفت حاصل شده زيرا ايالات متحده و اتحاديه اروپا به قول وي متحد اند . تهران بروز يکشنبه اصرار کرد که حاضر است به ميز مذارکرات با مذاکره کننده گان اروپائي برگردد ،اما اين تقاضا ي اتحاديه اروپا را قبول نخواهد کرد که ايران نخست از عمليه غني سازي مواد سوخت اتومي خود دست بکشد . ايران اين اتهامات ايالات متحده واتحاديه اروپائي را که ايران مخفيانه سعي مي کند اسلحه ذروي را انکشاف بدهد ، انکار مي کند .

XS
SM
MD
LG