لینک های دسترسی

حرکت  افغانستان بسوي  دموکراسي: تبصرۀ صداي امريکا


کانداليزا رايس وزيرامور خارجۀ ايالات متحده گفت ديدارش از افغانستان درهنگام نويد بزرگي براي آنکشور صورت گرفته است. وي گفت افغانستان اکنون، با انتخابات موفقانۀ رياست جمهوري که اولين رئيس جمهور انتخابي را برمسند نشاند و بدنبال آن پارلماني که تازه انتخاب گرديد، الهام بخش جهان در راه پيشروي بسوي دموکراسي گرديده است. وي گفت در هر دو موضوع، ما مي بينيم که شالودۀ يک افغانستان دموکراتيک و قوي نهاده شده است. وزير امور خارجه يکبار ديگربر تعهد ايالات متحده در مقابل افغانستان، با وجود تغيير نيروهاي نظامي ايالات متحده و پيمان اتلانتيک شمالي يا ناتوهمزمان با بهبود اوضاع سياسي و امنيتي، تأکيد ورزيد. خانم رايس به راديو افغانستان گفت اين يک موضوع قطعي است که به مرور زمان، با برداشتن باربيشتر توسط اردو و پوليس افغان، وضعيت قواي نظامي تغيير ميکند. اين فقط يک امر مقتضي است. اما شما ميتوانيد اطمينان داشته باشيد که ما در مقابل افغانستان يک تعهد دراز مدت داريم. وي اضافه نمود تا هرزماني که مردم افغانستان خواهان شراکت و دوستي با ما باشند، ميتوانند آنرا داشته باشند. وزير امورخارجه همچنان گفت ايالات متحده حمايت خود را از تلاش هاي حکومت افغانستان در راۀ مبارزه با تجارت غير قانوني مواد مخدر افزايش خواهد داد. خانم رايس طي کنفرانس مطبوعاتي يي، خطاب به حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان گفت ما کوشش هاي خود را با شمادر امر تعليم وتربيت افغانها دوچندان خواهيم ساخت تا در محو مواد مخدر، تهيۀ بديل معيشت براي آنانيکه يک راه قانوني زرع را انتخاب مينمايند ، کمک کرده باشيم و از تلاش هاي شما براي سپردن کساني به پنجۀ عدالت حمايت نماييم که به فعاليت هاي غير قانوني خود دوام ميدهند. خانم رايس گفت انکشاف سياسي و اقتصادي متداوم، کليد شکست دهشت افگني در افغانستان وساير جا ها ميباشد و مردم افغانستان نقش مهمي در شکشت دادن دهشت افگني دارند. اميد وارم حال که انتخابات پارلماني انجام يافته است تمام افغانها اين موضوع را درک نمايند که راۀ پيشرفت و آيندۀ آنها در جبهۀ سياسي است نه در جهت خشونت.

XS
SM
MD
LG