لینک های دسترسی

نيم مليون نفر از اسيب ديدگان زلزله  در پاکستان  منتظر دريافت امداد هستند


پرويز مشرف رئيس جمهورپاکستان ميگويد آماده است به کشميري هاي هندي اجازه دهد از خط کنترول عبور نمايند و براي کمک در باز سازي منطقۀ که در زلزلۀ هشتم اکتوبر ويران گرديد کمک نمايند. از جانب هند تا کنون عکس العملي نشان داداه نشده است .هند سه محمولۀ مواد امدادي به پاکستان ارسال داشته و قيوداتي را بر کشميري هاي هندي براي دو هفته رفع کرده تا بتوانند مستقيماً به کشمير تحت ادارۀ پاکستان تيلفون نمايند. اين قيودات در سال ۱۹۹۰ زماني وضع گرديده بود که شورشيان اسلامي در کشمير تحت ادارۀ هند متهم گرديدند که از پاکستان اداره ميشوند و پاکستان اين اتهام را تکذيب نمود. در عين زمان پروگرام مواد غذائي ملل متحد ميگويد که نيم مليون از آسيب ديدگان زلزله در پاکستان منتظر امداد هستند جيمز موريس ، رئيس اين اداره ميگويد که مساعي رسانيدن امداد يکي از دشوار ترين چالش هاي است که تا کنون روبرو گرديده است هوشدار ملل متحد بعد از آن صورت گرفت که پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان از جامعه بين المللي ، ارسال خيمه هاي بيشتررا براي آنانيکه منازل شانرا از دست داده اند ، تقاضا نمود امروز سه شنبه آسمان صاف و آفتابي بود و هليکوپتر هاي پاکستاني و ايالات تحده امداد را به سرعت به مظفرآباد که در اثر زلزله هشتم اکتوبر صدمه زياد ديده است ميرسانيدند . عمله نجات با سرعت يک شفاخانه عاجل را براي رسيدگي به جراحات بنا کردند مامورين ميگويند که تعداد تلفات جاني تنها در پاکستان به تقريبا ۵۰ هزار نفر رسيده است مامورين اردو ميگويند که هليکوپتر هاي غول پيکر امداد را به پايگاههاي دروادي هاي نيلم و جهلم و هليکوپتر هاي کوچک امداد را به دهکده هاي دور دست کوهستانات ميرسانند ملل متحد ميگويد که بيش از ۸۰ هليکوپتر در پرواز است و اين موسسه جهاني در نظر دارد علاوه بر ۳۰ هزار خيمه ايکه قبلا توزيع گرديده است ۱۵۰ هزار خيمه اضافي را به کسانيکه منازل شانرا از دست اند برساند هند نيز پيشنهاد ارسال هليکوپتر را نمود اما پيشنهاد پاکستان را بروز دوشنبه رد کرد که هليکوپتر هارا بدون پيلوت هاي هندي ،قبول دارد

XS
SM
MD
LG