لینک های دسترسی

ايالات متحده ادعاي مسخ اجساد را توسط عساکر امريکائي تحت تحقيق قرار داده است


قواي نظامي ايالات متحده و حکومت افغانستان اين ادعاها را تحت تحقيق قرار داده اند که عساکر امريکائي در افغانستان اجساد دو جنگجوي طالب را سوزانيده ومتعاقباً ازان جهت تحريک ساير تندروان اسلامي استفاده کرده اند. قومانداني مرکزي ايالات متحده گفت مسخ و بي حرمتي جنگجويان دشمن تخطي از پاليسي ايالات متحده و ميثاق ژنيو است. در کابل يک نطاق حامد کرزي رئيس جمهور اين واقعه را محکوم کرد و وزارت دافع گفت يک تحقيقات مستقل جداگانه را در زمينه براه خواهد انداخت. اين ادعاها بعد ازان ظاهر شد که يک شبکۀ تلويزيوني آستراليا ديشب ويديوئي را پخش کرد که طبق گزارش نشان ميداد عساکر امريکائي بتاريخ اول اکتوبر در خارج دهکدۀ گنبز در نزديک شهر قندهار اجساد را ميسوزانيدند. طبق گزارش عساکر همچنان پيامي را قرائت کرده دران طالبان را سگ هاي جبون خواندند. طبق گزارش اين پيام متوجۀ دهکده اي بود که گمان ميرفت جنگجويان طالب را پناه داده است.

XS
SM
MD
LG