لینک های دسترسی

خانمي را که جورج بش به محکمۀ عالي نامزد کرده بود، نامزدي خود را پس گرفت


هريت مايرز که جورج بش براي کرسي محکمۀ عالي نامزد کرده بود نامزدي خود را پس گرفته است. رئيس جمهور امروز طي بيانيۀ مختصري گفت با بي ميلي تصميم هريت مايرز را قبول کرده است. خانم مايرز طي نامه اي عنواني جورج بش، که توسط قصر سفيد منتشر شده گفت نگراني دارد که عمليۀ تائيد او مشکلي را براي قصر سفيد بوجود خواهد آورد که بمصالح کشور نيست. بل فرست، رهبر اکثريت مجلس سناي کانگرس ايالات متحده گفت پس گرفتن نامزدي خانم مايرز بمصالح کشور است و خودش اين تصميم را اتخاذ کرده است. تد کنيدي، سناتور مربوط حزب ديموکرات گفت اين فرصت حقيقي براي رئيس جمهور است تا شخصي را نامزد کند که کشور را متحد سازد. خانم مايرز مخصوصاً از جانب بعضي از اعضاي حزب جمهوريخواۀ مربوط رئيس جمهور بخاطر آنچه عدم شايستگي او بعهدۀ قاضي محکمۀ عالي و نداشتن يک فلسفۀ واضح قضاوت مورد انتقاد قرار گرفته بود. رئيس جمهور و خانم مايرز هردو، يک تقاضاي چندين سناتور را دليل آوردند که ميخواستند اسناد داخلي قصر سفيد را ببينند. رئيس جمهور خانم مايرز را نامزد کرده بود تا جانشين ساندرا دي اوکانر شود که خواستار باز نشستگي شده است. جورج بش گفت بوقت مناسب در قسمت پر کردن آن عهده اقدام خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG