لینک های دسترسی

رئيس اداري دفتر معاون رئيس جمهور به تعقيب اتهامات رسمي، استعفي کرد


لويس لبي، رئيس اداري دک چيني، معاون رياست جمهوري به تعقيب اتهامات رسمي با رابطه به تحقيقات هيئت منصفه در مورد اينکه چه کسي هويت يک مامور مخفي سي آي اي را افشا کرد، از وظيفه استعفي کرد. معاون رياست جمهوري گفت لويس ليبي استعفي کرد تا عليۀ اتهامات از خود دفاع کند و او با تاسف استعفي او را قبول کرده است. يک هيئت منصفۀ حکومت فدرال بعد از دو سال تحقيق لبي را رسماً متهم نمود. اين اسناد عدلي پنجگانه لبي را به دروغ گفتن به تحقيق کنندگان در مورد چگونگي و وقت دريافتن هويت خانم پليم متهم ميسازد. اگر لبي در هر پنج اتهام گنهگار ثابت شود ممکن است تا به ۳۰ سال حبس و بيش از يک مليون دالر جريمۀ نقدي محکوم گردد. کارل روڤ مشاور ارشد جورج بش، رئيس جمهور رسماً متهم نشد ولي تحت تحقيقات بيشتر قرار دارد. قرار است پتريک فتزجرالد، مدعي العموم خاص امروز بوقت واشنگتن يک کنفرانس مطبوعاتي را داير سازد. نقش خانم پليم در سي آي اي بعد ازان افشا شد که جوزف ولسن، شوهر او حکومت بش را بدست بازي در اطلاعات استخباراتي بمنظور توجيۀ جنگ عراق متهم کرد. جوزف ولسن ميگويد قصر سفيد بمنظور مجازات او اين عمل را انجام داده است.

XS
SM
MD
LG