لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش سامويل اليتورابحيث  نامزد جديد در محکمه عالي ايالات متحده اعلام کرد


رئيس جمهور جارج بش سامويل اليتوقاضي محکمۀفدرال را بحيث نا نزد جديد در محکمۀ عالي ايالات متحده انتخاب کرد. رئيس جمور امريکا حين صحبت در قصر سفيد امروز دوشنبه اليتو را بحيث مرد ي داراي شخصيت فوق العاده تعريف کرد که در رشتئۀ قضا واستادي و درعدالت تعهدعميق از خود نشان داده است . نامزدي وي جاي نامزدي « هريت مايرز» قاضي پيشنهادي رئيس جمهوررا به عضويت در محکمه عالي ايالات متحده مي گيرد که بعد از فشار از جانب برخي از محافظه گرايان طرفدار رئيس جمهور نام خودرا از ملاحظه کميته عدلي مجلس سناي ايالات متحده پس گرفت . برخلاف خانم مایرز، سامويل التوبحيث يک قاضي محافظه کار شهرت دارد و ۱۵ سال بحيث قاضي اجراي وظيفه کرده است . التو بايد تصويب مجلس سناي امريکا رابدست آورد تا قاضي برحال ، خانم ساندرا دي اوکانر ، که تقاعدش رادر ماه جولائي اعلام کرد، بتواند عملاً عهده اش را ترک بدهد .

XS
SM
MD
LG