لینک های دسترسی

ادامه شورش جوانان ناراض در فرانسه 


جوانان شورشي در پاريس وساير شهر هاي فرانسه شام شنبه تقريباً يک هزار موتر را به آتش کشيده و مکاتب و ساير عمارات را طي دهمين شب خشونت حريق کردند . پليس دست کم دو صد تن را بازداشت کرده ا ست . اکثريت شورش ها در حومه هاي بي بضاعت و غريب پاريس صورتگ رفته که در آن ميزان بيکاري جوانان بيشتر از ساير جاه هاست . اماپليس ميگويد خشونت بداخل شهر پاريس و ساير شهر هاي سراسر فرانسه سرايت کرده است ، بشمول تولووز ، ، نييس و رينز . گفته مي شود دو هزار وسه صد پليس اضافي فرانسه از جاده هاي شهر پاريس حراست و پاسباني مي کنند. اين خشونت ها به تاريخ ۲۷ اکتوبر زماني شروع شد که دو نوجوان از شمال افريقا ، که سعي داشتند از چنگال پليس فرار کنند ، در يک استيشن برق پنهان شدند و اتفاقاً با جريان برق هلاک شدند . تحقيق در باره آن واقعه جريان دارد .

XS
SM
MD
LG