لینک های دسترسی

ديون ميليون ها دالري  يک قراردادي ايالات متحده  به عراق


يک هيات تحقيقاتي ملل متحد براي تدقيق در باره قرار داد هاي مربوط به پروگرام فروشات نفت عراق به خارج جهت خريداري مواد و لوازم مورد نياز مردم عراق ميگويد : ايالات متحده بخاطرکار هاي يک قراردادي امريکائي بايد به عراق بيش از ۲۰۰ ميليون دالر را برگرداند . بورد مشورتي و ديده باني بين المللي مخارج چندين قراردادي رامطالعه کرده که به «کيلوگ براون رووت » ، که صاحب آن شرکت «هلي برتن» در ايالت تکزاس است ، داده شده بود . هزينه قردارداد ها براي تحويل دهي و ترميم شالوده هاي اقتصادي عراق ذريعه عوايد حاصله از فروشات نفتي عراق تامين مي شد . بورد مشورتي بين المللي ملل متحد راپور مطالعاتش را بر تحقيقات چندين مفتش انفرادي و حکومتي ايالات متحده بشمول سکتور نظامي متکي ساخته است . يک سخنگوي « کي بي آر» ميگويد سوالات طرح شده در تحقيق بيشتر تاز رهگذر اسناد و اوراق بوده و کمتر به کييفيت و ماهيت کار تماس مي گيرد . متقدين ميگويند « کي بي آر» ميليبارد ها دالر را بخاطر ارتباطات اش با ريچرد چيني ، معاون رئيس جمهو ر ، که قبل از احراز مقام معاوني رياست جمهوري در سال ۲۰۰۰ رهبري «هالي برتن» رابه عهده داشت ، بطور کاملاً اختصاصي و انجام مناقصه کسب کرده است .

XS
SM
MD
LG