لینک های دسترسی

اظهارات بانک جهاني در باره اثرات مرض  انفلوانزاي پرندگان


مامورين بانک جهاني ميگويند شيوع ياانفلوانزاي پرندگان ومرغان به اقتصاد جهان صدمه زده و احتما دارد تا ۲٪ سبب کاهش عوايد ناخالص ملي جهان گردد . به حساب پولي اين رقم معادل به ۸۰۰ ميليارد دالر خواهد بود . مامورين بانک جهاني در حالي صحبت ميکردند که ۴۰۰ نفر ساينس دان ، .متخصصين صحي و نماينگان حکومات وشرکت ها درمذاکرات سه روزۀ روي طرح استراتيژي متوقف ساختن شيوع اين مرض ، تشکيل جلسه داده اند . يک مامور بانک جهاني گفت تجربه حاصله از شيوع مرض « سارس» در ۲۰۰۳ نشان ميدهد که قسمت زياد خسارات اقتصادي وقتي رخ ميدهد که مردم از کار، صرف غذ ادر رستورا نها و يا خريداري از بازار ها جهت اجتناب از مصاب شدن به مرض منصرف مي گردند .

XS
SM
MD
LG