لینک های دسترسی

سياست خارجي برتانيه افراطي گرائي را تحريک ميکند


يک گزارش که بهدايت حکومت برتانيه تهيه گرديده حاکيست که سياست خارجي آن کشور در تحريک اعضاي جامعۀ مسلمانان برتانيه به گرايش بسوي افراطيت، سهم دارد. گزارش مشعر است که تصورات بيعدالتي سياست خارجي غرب، مخصوصاً با رابطه به شرق ميانه، اکثراً احساسات را در جامعۀ مسلمانان تحريک ميکند. گزارش علاوه ميکند که انتقاد از سياست خارجي برتانيه نبايد منحيث ناسپاسي و عدم وطن پرستي تلقي گردد. گزارش حاکيست که مخالفت مسالمت آميز يک نشانۀ ديموکراسي سالم است. وزارت داخلۀ برتانيه هفت گروۀ کاري را سازمان داد تا اين گزارش را روي علل اساسي حملات انتحاري هفتم جولاي توسط مسلمانان برتانيه که باعث قتل ۵۲ نفر در لندن شد، تهيه کند. اين گروه چندين سفارش، بشمول ايجاد يک صفحۀ انترنت اسلام در برتانيه عليۀ صفحات انترنت افراطيون، ارائه کرده است

XS
SM
MD
LG