لینک های دسترسی

واکسيناسيون  ۸۰۰ هزار کودک  در پاکستان زلزله ديده


در ساحات پاکستان که در آن زلزله دست داده و اما هنوز زمستان شديد هيماليا فر نرسيده ا ست ، اطبا به مصونيت دادن ۸۰۰ هزار خردسال در برابر امراض بيشتر کشنده شروع کرده اند . مامورين صحي گفتند تيم هاي صحي با حمل واکسين بمقابل مراض سرخکان ، دفتري ، پوليو و يا فلج اطفال و ساير امراض از شهر مظفرآباد در کشمير تحت اداره پاکستان ذريعه هيلي کوپتر ها به نواحي دوردست پروز کردند . مامورين ابراز اميد کردند دو طي هفته ايکه به حلول زمستان شديد منطقه هيماليا باقي مانده ، بتوانند به همه ساحات صدمه ديده از زلزله دسترسي پيدا کنند . يک مامور صحي گفت سو تغذي طفلان که در دهات دورافتاده زيست مي کنند و لغزش هاي سنگ و گل راه رسيدن به آنجاه ها را بند ساخته است بيش ازديگران معروض به خطر اند . موسسات بين المللي ميگويند زلزله ماه قبل به شدت ۷٫۶ به معيار ريکتر ، دست کم باعث هلاکت ۸۶ هزار پاکستاني شده و حدود ۳ ميليون نفررا بي خانمان ساخته است . زياده از ۱۳ صد نفر نيزدر کشمير هند کشته شده اند .

XS
SM
MD
LG