لینک های دسترسی

اظهارات وزير خارجه بر يتانيا در مورد  پروگرام ذروي ايران


جک سترا ، وزير خارجه بريتانيا ميگويد ايران بايد وجائب خود را بر حسب معاهده منع انتشار اسلحه ذروي بجا آورده و به مفتشين بين المللي اجازه بدهد از تاسيسات ذروي آن کشور ديدن کنند . سترا ، که براي شرکت در يک جلسه وزراي خارجه اتحاديه اروپائي وارد بروکسل شده ، اين مطلب راامروز دوشنبه و يک روز بعد از آن اظهار کرد که پارلمان ايران راي داد اگر اداره بين المللي انرجي ذروي قضيه پروگرام ذروي آن کشوررا به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع کند تفتيش هاي خارجي از ايران را منع خواهد کرد . ارجاع موضوع ايران به شوراي امنيت ممکن است باعث وضع احتمالي تعذيرات عليه ايران گردد . دول غربي ايران را به توليداسلحه ذروي متهم مي سازند . اما ايران ميگويد فعاليت هاي ذروي آن صرف بمقاصد صلح آميزو توليد انرجي برق است .

XS
SM
MD
LG