لینک های دسترسی

صدراعظم فرانسه پلان کمک به فقراي شهرها را اعلام کرد


فرانسه پلان هائي را افشا کرد که منحيث بخشي از تدابير جهت توسعۀ فرصت ها براي ناداران، به تعقيب سه هفته شورش در مناطقي که عمدتاً مردم افريقاي شمالي دران زندگي ميکردند، تعليم و تربيه را بهبود بخشيده و با تبعيض در اعطاي مشاغل برخورد ميکند. دومينيک دُ ڤيل پن، صدراعظم فرانسه امروز در کنفرانس مطبوعاتي ماهانۀ خود گفت آن کشور بايد در جهت تحقق بخشيدن مساوات فرصت ها براي همه با توجۀ خاص بر مشاغل و تعليم و تربيه، صرف مساعي کند. او تعهد کرد که کمک بيشتر را براي تعليم و تربيۀ محلات فقيرنشين توزيع کند و او پلان هاي قرارداد مسؤليت والدين را توضيح کرد تا تضمين کند که والدين در تعليم و تربيۀ اطفال شان سهم بگيرند. دومينيک دُ ڤيل پن همچنان گفت ارتکاب اعمال تبعيضي به جريمه هاي تا ۳۰ هزار دالر منجر خواهد شد. اين تدابير به تعقيب بدترين ناآرامي ها طي تقريباً ۴۰ سال اعلام گرديد. مرگ دو نوجوان در نزديک پاريس که از پوليس پنهان شده بودند، بدترين قيام ها را سبب گرديد.

XS
SM
MD
LG