لینک های دسترسی

فروش  اسلحه به ارزش يک مليارد  دالر از طرف روسيه به ايران


گزارشهاي خبري روسيه ميگويد ماسکو موافقتنامۀ انتقال اسلحه و ساير تجهيزات به ايران به ارزش يک مليارد دالر امضا کرده است. اين گزارشها از قول مامورين وزارت دفاع روسيه ميگويد اين موافقتنامه ماه گذشته امضا شده و شامل عصري سازي قواي هوائي ايران خواهد بود. گزارشها ميگويد اين اسلحه اکثراً ماهيت دفاعي داشته و شامل تقريباً سي راکت زمين به هوا از نوع Tor-M1 خواهد بود که براي دفاع در برابر طياره ها و راکتهاي طرح گرديده که باارتفاع کم پرواز ميکند. اين موافقتنامه همچنان شامل تسليم دهي قايقهاي گزمه به ايران ميباشد. روسيه در مقابل فشار هاي غرب براي ارجاع ساختن پروگرام ذروي ايران به شوراي امنيت ملل متحد مقاومت کرده است . روسيه همچنان يک کورۀ ذروي را براي ايران در نزديکي شهر بوشهر اعمار ميکند.

XS
SM
MD
LG