لینک های دسترسی

روسيه امضاي موافقتنامۀ فروش اسلحه به ايران را تائيد کرد


مامورين روسيه امضاي يک موافقتنامۀ جديد فروش اسلحه را به ايران تائيد کردند ولي اصرار دارند که اين صرف اسلحۀ دفاعي است. يک سخنگوي وزارت خارجه در مورد اين توافق جزئيات مشخصي ارائه نکرد ولي گفت همۀ قراردادها از تعهدات بين المللي روسيه، بشمول عدم انتشار پيروي ميکند. گزارش هاي وسايل نشراتي روسيه بروز جمعه حاکي بود که اين توافق شامل اسلحه و ساير تجهيزات نظامي بارزش يک مليارد دالر است که عصري سازي قواي هوائي آن کشور را احتوا ميکند. گزارش ها حاکيست که اين اسلحه شامل تقريباً ۳۰ سيستم راکت هاي زمين بهواي نوع (تور ام يک) است که براي مدافعه عليۀ طيارات و راکت هاي ارتفاع کم طرح گرديده است. درين توافق چند قايق گزمه نيز شامل ميباشد. روسيه با مساعي کشورهاي غربي مبني بر راجع ساختن پروگرام مظنون اسلحۀ ذروي ايران به شوراي امنيت ملل متحد مقاومت کرده است. ماسکو همچنان يک دستگاۀ توليد برق ذروي را در نزديک بوشهر اعمار ميکند.

XS
SM
MD
LG