لینک های دسترسی

بيش از صدتن ايرانيان دراثر سقوط طياره  نظامي  کشته شده اند


اقارب بيش از صدتن ازايرانيان که دراثر سقوط طياره نظامي کشته شده اند ميگويند که مامورين بروز سه شنبه باوجود هوشدار هاي مکرر از جانب پيلوت که طياره مصئون نيست ، دستور پرواز دادند. روزنامه «همشهري» از همسر يکي از قربانيان نقل قول ميکند که طياره سي يکصدوسي در خط دوش ميدان در تهران براي سه ساعت بروز سه شنبه توقف کرد زيرا پيلوت از پرواز ان امتناع مينمود. اين خانم گفت شوهرش که در جمله مسافرين بود توسط تلفون موبايل از داخل طياره باوي صحبت کرده و گفته است که پيلوت را تبديل ميکنند. يک کارمند روزنامه ديگر موسوم به شرق اين گفته خانم را مورد تائيد قرار داد که به سرويس فارسي صداي امريکا اظهار کرد که يکي از مسافرين داخل طياره توسط تلفون موبايل اظهار کرده که طياره هنوز روي خط دوش است و منتظر است تا پيلوت تبديل شود. اردوي ايران اين اتهامات را رد ميکند و حکومت ايران تحقيقات در موضوع را امر داده است. و مدعي العموم عالرتبه و يک قاضي خاص براي تحقيقات سقوط طياره گماشته شده اند طيارۀ حامل ژورناليستان ايراني بعد از ظهر روز سه شنبه دقايقي بعد از پرواز، با يک عمارت ده طبقه يي ، تصادم کرده و ۹۴ سرنشين و ۲۲ تن ديگر را در زمين بهلاکت رسانيد.

XS
SM
MD
LG