لینک های دسترسی

انتقاد چين از ايالات متحده در زمينه تطبيق معيارهاي حقوق بشر


چين ايالات متحده را متهم ساخته که در امورداخلي آن کشور مداخله کرده و در زمينه حقوق بشر معيار دوگانه دارد . انتقاد امروز يکشنبه وزارت خارجه چين در پاسخ به تازه ترين گذاراش سالانه واشنگتن در مورد حقوق بشر بوده است که شامل اتهامات زياده روي و تخلف چين ازحقوق بشراست . وزارت خارجه ايالات متحده بروز شنبه روز بين المللي حقوق بشر را باانتقاد از چندين کشور بشمول چين برگذار کرد که در آن واشنگتن ميگويد فعالين حقوق بشر را اذيت و زنداني ميسازند . وزارت خارجه چين امروز يکشنبه گفت مردم چين ازحقوق بشر و آازادي مطابق به قانون بهره مند ميگردند . وزارت خارجه چين همچنان گفت که کميسون حقوق بشر ملل متحد از ايالات متحده بخاطر اعمالش در جنگ عليه دهشت افگني انتقاد کره است .

XS
SM
MD
LG