لینک های دسترسی

آسين از برما تقاضانموده تا زندانيان را آزاد ساخته واصلاحات ديموکراتيک را سرعت بخشد


کشور هاي عضو آسين دريک تقاضا از برما بطور بي سابقۀ متحد شدند واز آن کشور تقاضانمودند تا بسرعت بسوي ديموکراسي و اصلاحات حقوق بشر حرکت نمايد. انجمن کشور هاي جنوبشرق آسيا يا آسين در جلسۀ امروز دوشنبه در شهر کوالالمپور در اعلاميۀ اختتاميۀ از رنگون تقاضا کرد تا تمام زندانيان سياسي را آزاد نمايد. عبدالله بداوي رئيس اين جلسه گفت برما موافقه کرده تاوزير خارجۀ ماليزيا را اجازه دهد بحيث نمايندۀ آن سازمان از زنگون ديدن نمايد و پيشرفت در ساحۀ حقوق بشر و اصلاحات ديموکراتيک را ارزيابي نمايد. در گذشته برما در خواستهاي مشابه بازديد نمايندگان ملل متحد را رد کرده بود. سيد حامد البار وزير خارجۀ ماليزيا گفت وي درمورد چنين مسافرتي خوشبين است اما برما بايد آسين را در بارۀ تطبيق اصلاحات ديموکراتيکش کمک نمايد.

XS
SM
MD
LG