لینک های دسترسی

نمايندۀ  ملل متحد درعراق  از انتخابات  آن  کشور ستايش نمود


فرستادۀ ملل متحد براي عراق، مردم آن کشور را بخاطر انتخابات روز پنجشنبه پارلمان جديد مبارکي داده گفت چنين معلوم ميشود که مراجعه مردم بمراکز راي دهي در بين تمام گروه هاي نژادي ومذهبي قوي بوده است . اشرف قاضي نمايندۀ خاص ملل متحد امروز جمعه گفت که کميسيون انتخابات عراق راي گيري را باساس معيارهاي بين المللي انجام داده است که آن انتخابات عادلانه ، بيطرفانه وشفاف ميباشد. وي علاوه کرد که بعضي شکاياتي موجود بود که در مورد آن ها تحقيقات خواهد شد. در عين زمان جنرال جارج کيسي قوماندان قواي ايالات متحده در عراق ميگويد. در هفته هاي آينده در مورد درجات قواي امريکا در عراق بعضي پيشنهاداتي خواهد کرد. وي به خبر نگاران گفت بخاطر نگراني هاي مربوط با انتخابات حدود ۱۵۰ هزار قواي امريکا فعلاًدر عراق موجود است . اما جنرال کيسي گفت اين تعداد تا اوايل ماه فبروري به ۱۳۸ هزار نفر کاهش خواهد يافت . در پروگرام امروزافغانستان در ائينه مطبوعات جهان ابتدا نکات عمده گزارشي داريم در ارتباط به بيا نات ماه گذشته وزراي کابينه در کابل که طي ان کارنامه ها و موفقيت و مشکلات شان را در طول يکسال گذشته مختصرا شرح دادند، و بعد گزارش منبع خبري بلومبرگ در باره پلان اشتي و مصالحه ملي افغان ها تقد يم ميشود. منبع خبري اي دبليو پي ار در مضموني بقلم محمد جواد شريف زاده از کابل چنين گزارش ميدهد: به وزراي کابينه افغانستان فرصت داده شد تا دست اورد هاي يکسال گذشته وزرات هاي مربوطه شان را شرح دهند ،ولي اکثرانها ديگران را بخاطر فقدان پيشرفت ملامت کردند. حامد کرزي،اندکي بيش از يکسال بعد از انتخابش بحيث رئيس جمهور، تصميم گرفت وقت ان فرا رسيده است تا وزراي حکومتش نتايج کار شان را از طريق راديو و تليوزيون به اطلاع عامه برسانند. منبع نشراتي ازقول جواد لودين رئيس دفتر رياست جمهوري مي نويسد که ظاهر شدن وزرا در برابر عوام ،صرف جنبه تشريفاتي و تبليغاتي نداشت، بلکه اين يک لحظه ايست که بايد حقايق گفته شود و حکومت بايد درک کند که خدمتگار ملت است و بايد جوابگوئي ملت باشد. در ماه نومبر ،در طول يکهفته بهر يک از سي و چهار وزير کابينه بيست دقيقه در تلوزيون ملي وقت داده شد که کا ميابي ها و کوتاهي هاي شان را بطور خلاصه شرح دهند. اين بيا نات انها در رايدو و مطبوعات نشر گرديد. وزراي کابينه بدنبال ظاهر شدن در تليوزيون ملي، کنفرانس هاي مطبوعاتي داير کردند تا خبر نگاران از انها سوال کنند. نويسنده مقاله اظهار عقيده ميکند که هفته جواگوئي رئيس جمهور حامد کرزي،نتوانست بر فعاليت هاي حکومت بدرستي روشني اندازد. اکثريت ۲۵۰ خبر نگاري که در کنفرانس هاي مطبوعاتي شرکت کرده بودند شکايت نمودند که وزرا وقتي را که به جلسات سوال و جواب اختصاص داده شده بود، بيشترصرف تکرار انچه در اثناي ظاهر شدن در تليوزيون گفته بودند، ضايع کردند. سايرين گفتند که وزرا عمدتا از تماس به مسايل مشکل اجتناب مي ورزيدند و فرصتي که برايشان دست داده بود بحيث وسيله روابط عامه بکار بردند. ضمنا منبع نشراتي بلومبرگ به نقل قول از منابع ملل متحد مي نويسد که ايجاد يک پروگرام واقعي اشتي و مصالحه که به تخطي هاي حقوق بشر در دوران ۲۵ سال جنگ داخلي رسيدگي کرده و مقصرين را براي جوابدهي حاضر کند ،يک قدم عمده است. مهر خان ويليمز،معاون کمشنر ملل متحدبراي حقوق بشر روز سه شنبه گذشته در کابل اين اقدام را يک قدم به پيش و يک موفقيت عمده خواند زيرا اين شايد بار اول باشد که حکومت يک روش جامع را در مورد عدالت انتقال اختيار کردهد است . حکومت رئيس جمهور حامد کرزي، چند روز قبل پلاني را براي رسيدگي به مسايل گذشته طرح کرد.در گزارش ملل متحد امده که بموجب تحقيقاتي که اخيرا توسط کمسيون حقق بشر افغانستان صورت گرفت،۶۹ فيصد شش هزار نفري که مصاحبه شدند گزارش دادند که انها قربانيان مستقيم تخطي هاي سال هاي جنگ مي باشند. گزارش ملل متحد در اخير خاطر ميسازد که در اثر تهاجم شوروي بر افغانسان و منازعه داخلي در انکشور،هزاران نفر يا ناپديد و يا کشته شدند.و خانواده هاي انهاحق دارند در باره سر نوشت انها اطلاع حاصل کنند.ودر عين حال، نسل هاي انيده افغانستان نيز بايد از وقوع اين حوادث با خبر باشند.

XS
SM
MD
LG