لینک های دسترسی

شورشيان ببرهاي تامل پيشنهاد مذاکرات صلح سري لانکا را رد کردند


شورشيان ببرهاي تامل يک پيشنهاد حکومت سري لانکا را مبني بر برگزاري يک دور ديگر مذاکرات بخاطر اختلاف روي محل مذاکره، رد کردند. حکومت پيشنهاد کرده که اين مذاکرات ميتواند در هر يک از کشورهاي آسيائي داير گردد. شورشيان پيشنهاد را رد کرده ميگويند مذاکرات بايد در ناروي داير شود. اين رد پيشنهاد صرف چند روز بعد ازان صورت گرفت که جاپان پيشنهاد نمود که ميزبان مذاکرات صلح باشد. شورشيان براي بيش از ۲۰ سال جهت تشکيل يک موطن براي اقليت هاي تامل در جنگ بوده اند. اين منازعه قبل از متارکۀ سال ۲۰۰۲ بين حکومت و شورشيان بميانجي گري ناروي، باعث قتل بيش از ۶۴ هزار نفر گرديده است. بن بست در مذاکرات متارکۀ لرزان را بمخاطره افگنده است.

XS
SM
MD
LG