لینک های دسترسی

اعتصاب عليه حکومت يکي از ايالات پاکستان را فلج نموده است


يک اعتصاب توسط کارگران حمل و نقل و مخابرات که عليه حکومت پاکستان صورت گرفته است ايالت غربي بلوچستان پاکستان را فلج ساخته است

در کويته مرکز ايالت دکانها و جاده ها امروز مسدود و متروک بود

احزاب مخالف اين اعتصاب را براي اعتراض با سرکوبي اخير نظامي و طرحهاي براي اعمار گارنيزون هاي اردو در اين ايالت که با ايران و افغانستان همسرحد ميباشد ، تقاضا نمودند

رهبران مخالف همچنان ميگويند که انها ميخواهند در تقسيم ثروت هاي طبيعي و منابع انرژي و املاح اين ايالت سهيم گردند

قبلا در همين ماه ، اردوي پاکستان حملاتي را عليه قبائل شورشي اين ايالت براه انداخته انها را به حملاتي بر قواي امنتيي ايالت بلوچستان متهم نمود شورشيان يک نوع تشدد بسويه پائينتر را عليه حکومت مرکزي پاکستان از سالها به اين طرف براه انداخته است

XS
SM
MD
LG