لینک های دسترسی

البرادي ميگويد، ايران در نظردارد تا يک پيمانه يوارنيمش را غني سازد


محمد البرادي رئيس ادارۀ بين المللي انرژ ذروي ميگويد، حالا که ايران کار در تاسيسات ذروي اش را در منطقۀ (ناتانز) از سر گرفته، آن کشور درنظر دارد تا يک مقدار محدود نيروي ذروي را براي تتبعات آزمايشي توليد کند.

اين اقدام ايران انتقادات شديد ايالات متحده واروپا را باعث شد.سکات مک ليلن نطاق قصر سفيد هشدار داد که ايران يک گسترش جدي وراجع شدن به شوراي امنيت موسسۀ ملل متحدرا جهت وضع تعذيرات محتمله، متقبل ميشود.

جک سترا وزير خارجۀ برتانيه ميگويد،وي مسالۀ راجع ساختن ايران را با وزراي خارجۀ جرمني وفرانسه مورد بحث قرار خواهد داد. اين سه کشور با ايران در مباحثه بوده اند تا آن کشور از پروگرام مواد سوخت ذروي اش تا دو سال ديگر منصرف شود.

غرب ايران را به سعي مخفي انکشاف اسلحۀ ذروي ملزم کرده اما تهران اين الزام را رد مينمايد.

XS
SM
MD
LG