لینک های دسترسی

در روز آخر مناسک حج در مکه معظمه ،  حدود ۱۰۰ زاير هلاک شده اند


مقامات سعودي و شاهدان ميگويند ، از اثر اذحام و لگد مال شدن مردم ، در روز آخر مناسک حج در مکه معظمه ، حدود ۱۰۰ زاير هلاک شده اند.

زايرين ، در مراسم جمره ، جهت پرتاب سنگ به سه محل که نمايندگي از شيطان را ميکند ، در پل جمره ، جمع شده بودند.

واقعات لگد مال شدن در گذشته هم رخ داده و باعث تلفاتي گرديده است. دو سال قبل حدود ۲۴۰ زاير ، از اثر اذحام و لگد مال شدن ، هلاک گرديدند.

امسال مقامات سعودي ، در مساعي براي جلوگيري از وقوع چنين نوع واقعات ، ساحۀ مراسم جمره را مجددا طرح ريزي کرده و حدود ۶۰ هزار کارمند امنيتي را در ساحه مستقر نموده اند.

هفتۀ گذشته ، قبل از آغاز مناسک ، حدود ۷۶ نفر از اثر انهدام ساختمان که آنان در آن اقامت داشتند ، هلاک گرديدند.

XS
SM
MD
LG