لینک های دسترسی

بيانات مشرف دربارۀ سکوبي در بلوچستان


پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان مي گويد، قواي نظامي در سرکوبي جاري عليۀ تندروان قبايلي در ايالت بلوچستان ذيدخل نيستند.

مشرف روز سه شنبه در يک بيانيۀ تلويزيوني خطاب به ملت گفت تنها قواي پارشوتي عملياتي را انجام ميدهند که عليۀ تمام آن ايالت نه، بلکه متوجۀ آن تندرواني ميباشدکه حملاتي را عليۀ حکومت انجام ميدهند.

رئيس جمهور پاکستان گفت تندروان بلوچ حتي وقتي که وي در منطقۀ کوهلوي آن ايالت با مردم صحبت ميکرد راکتهايي شليک کردندو بعد تر آنها يک هليکوپتر نظامي را سقوط دادند که يک جنرال نظامي را زخمي نمود.

مشرف يک تعداد کوچک فيودال هاي بلوچستان را ملزم ساخت که باعث ايجاد مشکلات ميشوند. وي از آن اشخاص نام نبرد اما گفت آنها عليۀ انکشاف منطقه هستند تا بتوانند تسلط شانرا بر مردم دوام داده و از آنها بهره برداري نمايند. وي گفت يکي از آن فيودال هاي حتي اردوي خصوصي دارد.

گروه هاي تندرو بلوچ ميگويند آنها بخاطر سهم يشتر منابع طبيعي منطقۀ شان مي جنگند. آنها همچنان ميگويند آنها عليۀ اين اقدام مشرف هستند که در صدد تشکيل قرار گاه هاي نظامي در بلوچستان ميباشد.

XS
SM
MD
LG