لینک های دسترسی

فيليپ داستي بلازي ، وزير امور خارجۀ فرانسه ، جهت مذاکره با مقامات ارشد روسيه ، وارد آنکشور شده است


توقع ميرود ، اين مذاکرات روي پروگرام زروئ ايران تمرکز داشته باشد.

فرانسه همراه با برتانيه و جرمني ، جهت پيشکش نمودن خواست هاي شان ، مبني بر ارجاع ايران به شوراي امنيت ملل متحد ، از ادارۀ بين الملي انرژي اتمي ملل متحد تقاضائي راه اندازي يک جلسه را در دوم فبروري نموده اند.

اگر شوراي امنيت دريابد که ايران از معاهدات بين المللي در رابطه با پروگرام ذوروي اش تخطي کرده است ، اين شورا ميتواند تعزيراتي بر آن کشور وضع نمايد.

تقاضاي کشور هاي اروپاي از ادارۀ بين المللئ انرژي اتمي ملل متحد ، بعد از آن صورت گرفت که ايران ماه گذشته تحقيقات روي پروگرام ذروي اش را ، بعد از دو سال توقف ، از سر گرفت.

چين امروز گفت ، براي حل بهرانات زروي ، به قول اين کشور از «خود داري و بردباري » بايد کار گرفته شود.

XS
SM
MD
LG