لینک های دسترسی

انجمن نظارت بر حقوق بشر ميگويد که کانفرانس لندن بايد روي زندگي مردم ملکي افغانستان متمرکز باشد


انجمن نظارت بر حقوق بشر ميگويد که امداد دهندگان بين المللي که درين هفته در لندن تشکيل جلسه ميدهند بايد روي طرقي توجه را متمرکز سازند که زندگي مردم عادي افغانستان را بهبود بخشد

درين کانفرانس دوروزه که بروز سه شنبه دائر ميشود ۶۰ کشور اشتراک مينمايند تا چوکاتي را براي انکشاف افغانستان تاسيس کنند . ستراتيژي انکشاف ملي افغانستان بحيث توافقنامه افغانستان شناخته ميشود که جانشين موافقنامه بن خواهد بود که عمليه سياسي افغانستان را بعد از اخراج طالبان در چهار سال قبل ، رهنمايي کرد.

XS
SM
MD
LG