لینک های دسترسی

ژورناليست و کمره من اخبار روانه امريکا شدند


باب وودروف خبر نگار تليويوزيون اي بي سي و کمره بردار او ، توسط يک طياره عسکري به جانب ايالات متحده انتقال داده شدند تا جراحات شان ازاثر انفجار بم در عراق مورد معالجه قرار گيرد

افراد اردو انها و يک گروه ديگر از عساکر مجروح ايالات متحده را بريک طياره سي ۱۷ ، حمل و نقل طبي امروز سه شنبه انتقال دادند. انها بخاطر جراحات مغزي شان در شفاخانه قواي بحري امريکا در شهر بتزدا بستري خواهند شد

بروز دوشنبه داکتران در شهر لندشتول جرمني گزارش دادند که وضع انها وخيم ولي ثابت ميباشد وود روف ، نطاق اخبار شبکه تلويزيوني اي بي سي و داگ وگت کمره بر دار او در اثر انفجار يک بم تعبيه شده در يک جاده بروز يکشنبه هنگامي زخمي شدند که با يک کاروان عراده جات عساکر ايالات متحده و عراقي در نزديکي بغداد سفر ميکردند

وودروف و اليزابت وارگس اخيرا بحيث نطاقان اخبار شبکه تلويزيوني اي بي سي انتخاب شده بودند که اخبار جهان را بعد از درگذشت پيتر جينگ تقديم ميکردند

XS
SM
MD
LG