لینک های دسترسی

اقدام ادارۀ بين المللئ انرژي اتمي در برابر ايران


ريس جمهور بش ميگويد اقدام ادارۀ ناظر امور ذروي ملل متحد مبني بر ارجاع ايران به شوراي امنيت ، واضحاً نشان ميدهد که جهان به ايران اجازه نخواهد داد تا سلاح ذروي داشته باشد.

در ويانا ، از ۳۵ کشور عضو ادارۀ بين المللئ انرژئ اتمي ، ۲۷ آن ، با دادن راي موافق ، از ارجاع تهران به شوراي امنيت ملل متحد طرفداري نموده ، ۵ کشور راي ممتنع و سه کشور راي مخالف دادند.

درست بعد از اقدام ادارۀ بين المللي انرژي اتمي ، محمود احمدي نژاد هدايت داد تا بازديد مفتشين اين اداره از ساحات زروئ ايران بصورت فوري قطع گردد. او همچنان گفت همکاري هاي داواطلبانه ، با ادارۀ ناظر فعاليت هاي ذروئ ملل متحد ، سر از روز يکشنبه بايد در تعليق قرار گرفته و همچنان به انجييران ايران هدايت داد تا توليد يورانيم غني شده را بطور همه جانبه آغاز نمايند.

ايران تاکيد ميکند که به منظور توليد انرژي برق ، به يورانيم ضعيف غني شده ضرورت دارد. ولي اروپا و ايالات متحده ميگويند ايران ، جهت توليد سلاح اتمي ، ميخواهد داراي يورانيم قوئ تصفيه شده و غني شده باشد.

XS
SM
MD
LG