لینک های دسترسی

روزنامۀ فايننشل تايمز چاپ لندن از قول سفير ايالات متحده در افغانستان مينويسد...


روزنامۀ فايننشل تايمز چاپ لندن از قول رانالد نيومن سفير ايالات متحده امريکا در افغانستان مينويسد درصورتيکه کشور هاي غربي در راستاي تقويت و گسترش کنترول حکومت خارج از پايتخت افغانستان تلاش هاي بيشتر بخرچ ندهند، آنکشوربا خطر دوباره هرج و مرج مواجه ميگردد.

سفير ايالات متحده که بعد از کنفرانس لندن در مورد افغانستان صحبت مينمود به روزنامۀ فايننشل تايمز گفته است که اگر کسي مايل نيست تا افغانستان دوباره از هم متلاشي گردد، پس وظيفه دارد تا حکومت آنکشور را تقويت نمايد. نيومن ميگويد هنوز ماموريت در افغانستان ختم نشده است.

در کنفرانس لندن کشور هاي شرکت کننده ملبغ ده ونيم ميليلارد دالر را طي پنجسال آينده براي بازسازي افغانستان تعهد نمودند. تبصره هاي رانالد نيومن ساعاتي قبل از آن صورت گرفت که به سلسلۀ بم گزاري هاي انتحاري، يک بم گزار انتحاري مو تر مملو از مواد منفجره را در ولايت جنوب شرقي خوست انفجار داده و باعث کشته شدن سه تن از عساکر افغان ويک کارگر يک جاده گرديد.

روزنامه مينويسد که از آغاز حملات انتحاري و بم گزاري هاي کنار جاده شبيه عراق توسط طالبان، تلفات ايالات متحده درافغانستان طي سال ۲۰۰۵ تقريبأ دو چند شده و به ۶۰ تن رسيد. قرار است با کاهش عساکر ايالات متحده در بهار امسال، ناتو يا پيمان اتلانتيک شمالي عساکر بيشتر به جنوب افغانستان بفرستد. نيومن به روزنامه فايننشل تايمز گفته است که ما نميتوانيم همه چيز را به اختيار طالبان قرار دهيم. آنها يک بازي دراز مدت را براه انداخته اند :

نگاهداشتن حکومت در ضعف تا روزيکه خارجي ها از افغانستان خارج شوند و آنها خود دوباره روي صحنه بيايند. روزنامۀ انديپندنت در شمارۀ ديروزي خود در مورد ختم کنفرانس لندن مينويسد که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان فقظ بخش کوچکي از مجموع مبلغي را در کنفرانس لندن بدست آورد که براي بازسازي کشورش تقاضا کرده بود.

درعين زمان هشدار هاي تازه يي در مورد رويارويي قواي برتانيه با خطر و چگونگي مهار کردن توليدات وسيع مواد مخدر در آنکشور داده شده است. حکومت افغانستان در کنفرانس لندن گفته بود که براي پنج سال به بيست ميليار دالر ضرورت دارد.

ولي در کنفرانس لندن فقظ ده و نيم ميليارد دالر وعده داده شد که از آنجمله بيست فيصد آن يعني دومليارد دالر تعهدات قبلي بود که بدين ترتيب رقم اصلي کمک هاي وعده داده شده در کنفرانس لندن هشت ميليارد دالر ميباشد.

ايالات متحده با تعهد چهار ميليارد دالربراي پنج سال به افغانستان بزرگترين کشور کمک کننده در کنفرانس بود. يک منبع وزارت خارجۀ برتانيه کنفرانس را يک موفقيت بزرگ خواند اما انورالحق احدي وزير ماليه افغانستان اظهار يأس و ناميدي نموده گفت که مبلغ تعهد شده کمتر ازآن بود که حکومت افغانستان انتظار داشت.

احدي گفت مطمئن است که تمام پول وعده داده شده در کنفرانس تاديه گردد ولي ساير مامورين افغان بطور محرمانه نگراني شانرا در مورد احتمال تأخير آن اظهار نموده اند. يکتن از مامورين افغان به روزنامه انديپندنت گفته است که تأخير در پرداخت مبلغ تعهد شده بسيار به ضرر افغانستان تمام خواهد شد.

بقول وي اين بخصوص در هنگامي است که افغانستان به بزرگترين تهديد تندروان القاعده و طالبان بعد از جنگ روياروي ميباشد. وزير دفاع افغانستان هوشدار داده که ۶۰۰۰ عسکر برتانيه در صف مقدم اين تهديد قرار خواهد داشت. قواي برتانيه عمدتأ در ولايت هلمند متمرکز شده اند تا در مقابل يک حملۀ جديد شورشيان طالب و القاعده مقابله نمايد.

درين اواخر درين منطقه تعداد بم گزاري هاي انتحاري نيز افزايش يافته است، که تاکنون در افغانستان سابقه يي نداشته است. وزير دفاع افغانستان گفته است که مخاليفن حکومت افغانستان بطور وسيعي از آنسوي سرحدات غير قابل کنترول با پاکستان به آنکشور نفوذ مينمايند.

وي به روزنامۀ انديپندنت گفته است که حکومت پاکستان ادعا نموده که ۷۰ هزار عسکردر سرحدات با افغانستان مستقر ساخته است اما معلوم ميشودکه منطقه وسيعي از آنکشور تحت کنترول حکومت پاکستان نميباشد.

از جانب ديگر وزير دفاع برتانيه بروز چهارشنبه گفت که قواي برتانيه مستقيمأ در محو مزارع کوکنار دخالت نخواهد داشت اما آنها عمليات مبارزه با مواد مخدر افغانستان را حمايت خواهند نمود. وي گفت محو کشت کوکنار بدون تهيه نمودن يک منبع ديگر بديل معيشت براي زارعين باعث خشم و غضب مردم در مقابل ناتو و حکومت افغانستان خواهد شد.

XS
SM
MD
LG