لینک های دسترسی

بتاريخ چهارم ماۀ فبروري سال ۱۷۸۹ مطابق پانزدهم ماۀ دلو سال ۱۱۴۸ خورشيدي جارج واشنگتن به اتفاق آرا توسط...


بتاريخ چهار م ماۀ فبروري سال ۱۷۸۹ مطابق پانزدهم ماۀ دلو سال۱۱۴۸ خورشيدي جارج واشنگتن به اتفاق آرا توسط همه ۶۹ نمايندۀ ده ايالت، از جملۀ يازده ايالت امريکا که قانون اساسي ايالات متحده را تصويب نموده بودند، بحيث اولين رئيس جمهور ايالات متحده انتخاب گرديد.

انتخاب جارج واشنگتن به اتفاق آرا مايه تعجب نبود. وي در زمان جنگ انقلابي، ارديو بي تجربه و بدون وسايل جنگي را که از مردم ملکي تشکيل يافته بود در مقابل قدرت بزرگ جهان، برتانيه، به موفقيت رهبري نمود.

بعد از آنکه حکومت ايالات متحده بدنبال تصويب قانون اساسي بتاريخ چهارم ماۀ ماۀ مارچ آغاز بکار نمود، جارج واشنگتن با امانت گرفتن پول قرض هايش را در ايالت ورجينيا ادا نموده و راهي نيو يارک گرديد. بتاريخ سي ام ماۀ اپريل همان سال وي در يک کشتي مخصوص به درياي هدسن رسيد.

مراسم سوگند وي بحيث رئيس جمهور ايالات متحده در برندۀ سالون فدرال درجاده وال ستريت صورت گرفت. جارج واشنگتن بحيث اولين رئيس جمهور وطيفه داشت تا ملت امريکا را متحد ساخته و منافع جمهوري جديد را در داخل و خارج حفظ نمايد.

وي موفقانه قدرت اجرايي را در عمل پياده نمود، از سياستمداران و کابينه اش استفادۀ خوبي نمود و ترس موجود در مورد جمهوري استبدادي را ازبين برد. درسال ۱۷۹۷ وي به اتفاق آرا دوباره بحيث رئيس جمهور انتخاب گرديد و چهار سال بعد وي از انتخاب مجدد امتناع نمود.

در سال ۱۷۹۷ بالاخره وي به آرزويش که تقاعد بود رسيد وبتاتريخ چهاردهم ماۀ دسمبرسال ۱۷۹۹ جهان را وداع گفت. هنري لي دوستش وي را بحيث پدر ايالات متحده چنين ستايش کرد: اولين در جنگ، اولين در صلح و اولين مرد در قلب هموطنانش.

XS
SM
MD
LG