لینک های دسترسی

در بخش ورزش امشب در بارۀ مشعل المپيک مختصر معلومات ارائه ميداريم


تا بحال گزارشهايي داشتيم دربارۀ بازي هاي المپيک زمستاني که قرار است در شهر تورين ايتاليه بر گزار شودو همچنان دربارۀ اتخاذ آمادگي براي بر گزاري اين مسابقات وهمچنان موضوع عمده يعني تدابير امنيتي آن. اما امشب مي بينيم که مشعل المپيک که رکن عمدۀ اين بازي هاست در کجا ودر چه موقفي قراردارد.

باساس تازه ترين گزارش،مشعل بازي هاي قريب الوقوع المپيک تورين به کوهاي آلپس فرانسه رسيده است .

ژان کلاد کيلي قهرمان سکي فرانسوي در منطقۀ البرتڤيل جام بزرگي را که از سال ۱۹۶۸ بدين سو شعلۀ آن حفظ شده بود ،دوباره روشن کرد. سال ۱۹۶۸ ساليست که وي سه مدال طلايي را دريافت کرده بود. فرانک پکارد اين مشعل را در گرنوبل حمل کرد. پکارددر سال ۱۹۸۸ مدال عالي طلايي ودر سال ۱۹۹۲ مدال نقره يي را دريافت کرده بود.

از روز هشتم دسمبربدين سو يعني از زمانيکه مشعل المپيک از روم انتقال داده شده تا کنون اعتراضات بيشماري عليۀ اعمار يک ميسر سريع السير براي انتقال مشعل المپيک براه افتاده است . اما روز دوشنبه انتقال آن بسيار به راحتي انجام يافت. امروز سه شنبه مشعل المپيک از منطقۀ کوهستاني بازي هاي اسکي چمونيکس در الپين عبور داده شده و دوباره به ايتاليه بر گردانده خواهد شد.

مشعل المپيک روز جمعه درست در دقايقي که بازي هاي زمستاني در تورين افتتاح ميشود ،بانجا خواهد رسيد. اين بازي هاي بروز ۲۶ فبروري پايان خواهد يافت . که البته شما را در جريان مسابقات و برندگان آن قرار خواهيم داد.

XS
SM
MD
LG