لینک های دسترسی

يک نرس جرمني بحيث قاتل حرفوي در آغاز محاکمه به جرم خود اعتراف کرده است


يک نرس مرد که به قتل چندين نفر در جرمني متهم بود به جرم خود در محکمه اعتراف کرد اما تعداد مقتولين را اظهار ننمود

ستفان لتر ، هنگام محاکمه امروز سه شنبه در شهر کيمتن گفت که وي در مورد بعضي از قتل هاي مسوول است اما اصرار نمود که برخي از قتل هايرا که در گذشته اعتراف کرده بود ، انجام نداده است

اين مرد که لتر نام دارد متهم به قتل ۲۹ تن از مريضان کهن سال است ، به مقامات گفت که وي به قربانيان يک نوع ادويه مخدره را تزريق ميکرد و اين از احساس ترحم وي نشات مينمود که انها را از درد و عذاب رها گرداند

در جريان هفده ماهي که در شفاخنه زون توفن در بورياي جرمني اين نرس کار ميکرد تمام قربانيان وي مردند اکثر انها حد اقل ۷۵ سال داشتند اما يکتن از مريضان چهل ساله بود

مرگ هاي دسته جمعي در اوايل باعث هيچ نوع سؤظن نگرديد . پوليس زماني مداخله کرد که ازکمبود ادويه مخدره شکايت بعمل امد که بعدا در منزل لتر پيدا شد

XS
SM
MD
LG