لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش: قواي امنيتي عربستان سعودي حمله بر تاسيسات نفتي را خنثي ساخت


مشاورين امنيتي عربستان سعودي ميگويند يک حمله را بر تاسيسات عمدۀ نفتي آن کشور در شرق عربستان سعودي خنثي ساخته است.

مقامات امنيتي ميگويند بم گزاران انتحاري در داخل حد اقل دو موتر امروز بر تصفيه خانۀ نفت ابقايق حمله کردند ولي از دروازۀ دخولي نتوانستند فراتر بروند. مقامات ميگويند محافظين آتش گشوده و سبب شدند که موترهاي مملو از مواد منفجره منفجر شود.

در مورد تعداد تلفات و جراحات اخبار ضد و نقيضي بدست ميرسد.

وزير نفت عربستان سعودي ميگويد انفجار بر عمليات تصفيوي آن دستگاه، که دو ثلث توليدات نفتي کشور را تصفيه ميکند، تاثيري وارد نکرد.

با نشر خبر انفجار در عربستان سعودي، که ربع ذخاير تثبيت شدۀ نفت جهان را دارد، قيم نفت دو دالر بلند رفت.

XS
SM
MD
LG