لینک های دسترسی

مامورين افغاني ميگويند شورش زندان پل چرخي خاتمه يافت


مامورين افغاني ميگويند بعد از چهار روز شورش که باعث قتل حد اقل پنج نفر و جراحات بيش از سي تن ديگر گرديد، مقامات کنترول زندان پل چرخي را دوباره بدست گرفته اند.

محمد قاسم هاشم زي، معين وزارت عدليه ميگويد ۱۳۰۰ زنداني، بشمول چندين صد زنداني طالب و القاعده که بقول مامورين زندان شورش را تحريک کردند، بساير بلاک هاي زندان منتقل گرديده اند.

او ميگويد زندانيان جنائي اول مقاومت را ختم کردند و سايرين ازانها پيروي نمودند.

خشونت شام شنبه بعد ازان آغاز يافت که بمنظور جلوگيري از تکرار فرار ماۀ گذشتۀ هفت طالب در لباس ملکي، براي زندانيان يونيفورم توزيع ميگرديد.

معين وزارت عدليه گفت زندانياني که انتقال داده شده اند شامل سه امريکائي است که محفوظ هستند. يکي از سه امريکائي بنام ادوارد کربالو بروز سه شنبه توسط تلفون موبايل گفت که زندانيان طالب او را بمرگ تهديد نمودند. اين سه امريکائي بعد ازان بزندان پل چرخي رفتند که در فعاليت ها جهت دستگيري دهشت افگنان در کابل يک زندان خصوصي ساخته بودند و محکمۀ افغانستان آنها را بزندان محکوم کرد.

XS
SM
MD
LG