لینک های دسترسی

مسلمانان بخاطر چاپ کارتون هاي پيامبراسلام ،معذرت خواهي رسمي  دنمارک را تقاضا کرده اند


يک واعظ معروف مصري روز جمعه تاكيد کرد که حکومت دنمارک بايد بخاطر نشر کارتونهاي پيامبر اسلام در يک نشريۀ آن کشور رسماً معذرت بخواهد.

امر خالد که هم کارتونها وهم خشونتهاي ناشي از نشر آنرا توسط مسلمانان خشمگين محکوم کرددر کوپنهاگن گفت که دنمارک در مورد اين وضع بدرستي رسيدگي نکرد و بايد زمينه هاي را براي ايجاد احترام متقابله وسيعتر فراهم سازد.

او اظهار داشت که يک معذرت خواهي به ختم تحريم توليدات دنمارک توسط عربها خواهد انجاميد.

وي در يک کنفرانس تحت سرپرستي حکومت دنمارک صحبت ميکرد که هدف ان کاهش تشنجاتيست که در اثرنشر اين کارتونهاي سياسي ايجاد گرديده است .

آندرس فوگ رازموسن صدراعظم دنمارک معذرت خواهي بخاطر اين کارتونها را که در روزنامۀ يي لاندز پوستن چاپ شده بود، رد کرده است .وي ‌تصريح نموده بود که روزنامه هاي دنمارکي تشبثات آزاد هستند وبخاطر سرمقاله نوشتن ها ونشراتش در برابر حکومت جوابده نمي باشند.

يکي از اشتراک کنندگان ديگر در اين کنفرانس (طارق ال سووي دان) عالم کويتي بود که گفت دنمارک بايد فراتر از معذرت خواهي قوانيني را تطبيق کند که توهين به شخصيت هاي مذهبي را منع قرار دهد.

XS
SM
MD
LG