لینک های دسترسی

دفن رهبر سابق يوگوسلاويا


سلوبودين ميلوشوويچ ، رئيس جمهور سابق يوگوسلاويا در زادگاه خانوادگي اش بخا ک سپرده شد.

بروز شنبه ، موقعيکه تابوت متهم به جنايات جنگي به اهستگي ميگذشت، هزاران تن از هوا خواهان وي در جاده هاي شهر واقع در شرق بلگراد صف بسته بودند.

قبل بر ان ، مامورين حزب سوسياليست ميلو سو ويچ گفتند که لا اقل پنجاه هزار تن از طرفداران او ، به منظور اداي احترام به رهبر ، در يک ميدان شهر بلگراد جمع شده بودند.

ميلوشوويچ هفتۀ گذشته در حالي در زندان در گذشت که در محکمۀ ملل متحد در هاگ تحت محاکمه قرار داشت.

مقامات اعلام نمودند که او از اثر حملۀ قلبي در گذشته است.

مقامات حزب سوسياليست ، ميلوشوويچ را منحيث يک قهرمان تمجيد نموده و طرفداران او ، در هنگاميکه تابوت اش در ميدان شهر گذاشته ميشد ، فرياد ميزدند: سلو بو..سلوبو..

XS
SM
MD
LG