لینک های دسترسی

محکمه در افغانستان قضيۀ مذهب را دوباره بمدعي العمومان راجع کرد


يک محکمه در افغانستان قضيۀ اتهام عليۀ يک افغان را که بمسيحيت گرائيده بمدعي العمومان مسترد کرده تا در مورد تحقيقات بيشتر نمايند. يکي از قضات فقدان شواهد و نواقص قانوني را مثال داده است.

مقامات محکمه ميگويند قضيۀ عبدالرحمن که با احتمال اعدام مواجه است، شايد رد گردد.

قبلاً رئيس محکمه گفته بود اين قضيه بايد مورد غور مجدد قرار گيرد زيرا عبدالرحمن از نقطۀ نظر رواني بي ثبات معلوم ميشود.

قضيۀ عبدالرحمن روابط بين افغانستان و ايالات متحده و کشورهاي غربي را تهديد ميکرد. آنها خواستار رهائي عبدالرحمن شده و اين قضيه را آزمايش ديموکراسي خوانده اند.

قانون اساسي افغانستان قسماً بر شريعت بنا شده که حکم ميکند هر مسلماني که بيک مذهب ديگر بگرايد بايد اعدام شود. اما قانون اساسي همچنان حقوق بشري شهروندان را محافظت ميکند.


XS
SM
MD
LG