لینک های دسترسی

پاکستان مي گويد، حل موضوع کشمير در موافقۀ صلح با هند حتميست


پاکستان مي گويد، پيشنهاد هند درمورد يک پيمان دوستي بين دو کشور رقيب ذروي تنها در صورتي ممکن است که منازعۀ کشمير حل وفصل گردد.

هفتۀ گذشته منموهن سنگ صدراعظم هند به پاکستان يک پيمان صلح، امنيت ودوستي را بحيث ابتکاري در عمليۀ صلح پيشنهاد کرد که ماه جنوري سال ۲۰۰۴ رويدست گرفته شده بود.

وزارت خارجۀ پاکستان از اين پيشنهاد استقبال کرد اما تاکيد کرد که وقتي که منازعۀ کسمير حل گردد، فضا براي پيشبرد نتايج پيمان دوستي فراهم خواهد شد.

سنگ روز جمعه گفت که دو کشوردر زمينۀ عادي شدن روابط انتظار حمل قضيۀ کشمير رابکشند.

هند دو بر سه حصۀ کشمير و پاکستان بخش باقيماندۀ آنرا کنترول ميکنند. اين دورقيب از سه جنگ، دوي آنرا روي قضيۀ کشميرباهم جنگيده اند.


XS
SM
MD
LG