لینک های دسترسی

شش کودک در اثر تصادم يک بس بيک ماين زميني زخمي شد


مامورين پاکستاني مي گويند ، شش طفل وقتي زخمي شد که يک بس مکتب در مناطق ناآرام قبايلي همسرحد با افغانستان بيک ماين اصابت کرد.

مامورين مي گوينددر اثر انفجار ناشي از اين ماين امروز دوشنبه درمنطقۀ شگي در وزير ستان جنوبي دو طفل شديداً زخمي شده است.

زخميان به شفاخانه انتقال داده شدند. بعضي از کودکان حتي پنج ساله بوده اند.

تندروان در اين محل وقتاً فوقتاً با قواي امنيتي تصادم و همواره ماين هاي زميني را بعنوان حمله بر عرادجات آنها فرش ميکنند.

در جريان چهار سال گذشته صد ها طالب مظنون وجنگجويان القاعده ازمناطق کوهستاني سرحدي افغانستان به پاکستان عبور ميکنند. اين افراد در مناطق کوهستاني شمال وجنوب وزير ستان توسط گروه هاي قبايلي حمايت ميشوند.


XS
SM
MD
LG