لینک های دسترسی

از شيراک تقاضا شده تا قانون مشاغل را دوباره به پارلمان بفرستد


اتحاديه هاي کارگري فرانسه که در اثر اعتصابات واعتراضات سرتاسري کارگران تقويت شده اند از ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه تقاضا کرده اند تا در منازعه روي قانون کار ومشاغل مداخله نمايد.

بيش از يک مليون نفر روز سه شنبه در سرتاسر فرانسه در اعتراض بمقابل اين لايحه راه پيمايي کردند و يک اعتصاب عمومي سرتاسري سيستم حمل و نقل وساير خدمات را متوقف نمود.

پليس بيش از ۷۰۰ اعتصاب کننده را باز داشت کرد وگزارشهايي درمورد بعضي جراحات نيز نشر شده است .

دامنيک دي ڤليپن صدراعظم فرانسه ماۀ گذشته در مجلس سفلاي پارلمان فشار وارد کرد تا اين لايحه را تصويب کند. اين لايحه کار کارفرمايان را در مورد موقوف کردن کارگران جوان در جريان سال اول کار شان آسانتر خواهد ساخت.

دفتر شيراک گفت وي تا چند روز آينده در بارۀ اين موضوع مورد مناقشه علناً صحبت خواهد کرد. اتحاديه هاي کارگري قرار است امروز چهارشنبه تشکيل جلسه داده و حرکت بعدي شانرا مورد بحث قرار دهند.


XS
SM
MD
LG