لینک های دسترسی

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان از هند بازديد بعمل مياورد


حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان براي يک سفري که توقع ميرود روي امنيت منطقوي و انکشاف اقتصادي متمرکز باشد ، در کشور هند است .

کرزي که امروز يکشنبه وارددهلي جديد شد قرار است روز دوشنبه با من موهن سنگ صدراعظم آن کشور ملاقات کند. دو رهبر در نظردارند تا موافقتنامه هايي را در ارتباط به کمکهاي هند براي احياي افغانستان ويران از جنگ امضا نمايند. هند در حال حاضر بيش از ۵۵۰ مليون دالر را براي باز سازي افغانستان تعهد نموده است .

در جريان چند روز اقامت کرزي در ضيافتها و جلسات انکشاف سرمايه داري نيز اشتراک خواهد کرد وبه حيدر آباد مرکز اطلاعات وتکنالوژي هند نيز خواهد رفت .


XS
SM
MD
LG